Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ESMEFORDOG.PL

 

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.esmefordog.pl jest prowadzony przez Wojciecha Gac prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ESMEFORDOG Wojciech Gac z siedzibą przy ul. Sowia 7, 43-332 Pisarzowice, NIP: 5471636409, REGON: 070740828, telefon: +48 608105400, adres e-mail: hello@esmefordog.pl.

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej wymienionej wyżej. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ceny podane w sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§2 Definicje

Ilekroć  w niniejszym  Regulaminie użyte  są wymienione poniżej  terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Dane kontaktowe - ESMEFORDOG Wojciech Gac siedzibą przy ul. Sowia 7, 43-332 Pisarzowice
 2. Cenie - należy przez to rozumieć wyrażoną jest w polskiej walucie (PLN) i zawiera podatek VAT (kwota brutto). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prywatną lub jednostkę organizacyjną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym ESMEFORDOG niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. ESMEFORDOG  - należy przez to rozumieć Sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.esmefordog.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca - ESMEFORDOG Wojciech Gac z siedzibą przy ul. Sowia 7, 43-332 Pisarzowice, NIP: 5471636409, REGON: 070740828, telefon: +48 608105400, adres e-mail: hello@esmefordog.pl.
 6. Stronach – należy przez to rozumieć Sprzedawcę i Klienta.
 7. Danych osobowych - należy przez to rozumieć zestaw danych Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 8. Dostawy - należy przez to rozumieć rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika (firmy kurierskiej) i jej kosztu.
 9. Kosztach dostawy - należy przez to rozumieć opłaty za dostawę Produktu do Klienta określone w FAQ na podstronie każdego z produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 10. Produkt - należy przez to rozumieć asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym ESMEFORDOG.
 11. Promocja - należy przez to rozumieć krótkoterminową obniżkę Ceny na wybrane przez Sprzedawcę Towary znajdujące się w Sklepie internetowym ESMEFORDOG
 12. Koszyku - należy przez to rozumieć elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego ESMEFORDOG, za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów.
 13. Płatności - należy przez to rozumieć czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
 14. Realizacji Zamówienia - należy przez to rozumieć czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
 15. Zamówieniu - należy przez to rozumieć czynność prawną dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie której Klient wyraża chęć zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 16. Umowa - należy przez to rozumieć Umowę sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 17. Dowodzie zakupu - należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. drogą e-mailową na adres podany na stronie internetowej Sklepu,
  3. poprzez wiadomość prywatną wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook ( https://www.facebook.com/esmefordog/ ).
 2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  1. swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  2. zamawiany produkt,
  3. adres pocztowy, na jaki ma być dostarczony zamówiony produkt,
  4. sposób dostawy,
  5. sposób płatności.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 7. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
 8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 10. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 11. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 12. Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty/ zaksięgowania wpłaty. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  Całkowity czas realizacji zamówienia może wynieść od 1 do 7 dni roboczych, do którego należy doliczyć dodatkowy czas dostawy.

  Przesyłki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i paczkomatów InPost

  O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. Jednakże Klient będzie o tym powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową.

§4 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. Przelew na konto firmowe.
  2. Gotówką przy odbiorze
  3. Płatności Online:
  4. Płatność kartą. Osługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

                 „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A." 

 

§5 Wysyłka produktu

 1. Zamówiony Produkt Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub InPost.
 2. Zamówione Produkty dostarczane są zgodnie z Regulaminem firmy kurierskiej lub InPost.
 3. W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie Produktu liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku niezgodności Produktu z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: hello@esmefordog.pl wraz z opisem reklamowanego Produktu i jego niezgodności z Umową.
 2. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Produktu wraz z opisem niezgodności.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Koszty Dostawy ponosi Sklep.
 4. Produkt objęty promocją, bądź z wyprzedaży nie podlega zwrotowi.

§7 Odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru Produkt o ile nie posiada śladów użycia.
 2. Klient zwraca Produkt do Sklepu internetowego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Klient odsyła Produkt będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Produktu.
 5. W terminie 14 dni od otrzymania produktu i złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy z którego dokonano płatności lub rachunek wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 7. Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
  > w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
  > Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Gwarancja

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 1 rok.
 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3., a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niewłaściwego przechowywania, niszczących zabrudzeń np.:
  1. oleje,
  2. farby,
  3. rozpuszczalniki,
  4. kwasy,
  5. uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami jak np.:
 • ogień,
 • wilgoć,
 • zgniecenia,
 • rozerwania,
 • rozcięcia,
 • pogryzienie itp.
Gwarancja jest ważna jedynie z Dowodem zakupu Produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie Sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność Produkt do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nie-autoryzowanym punkcie serwisowym. Po weryfikacji wady w siedzibie Sprzedawcy Produkt zostanie naprawiony, bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego Produktu zostanie on wymieniony na podobny, bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

§9 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest ESMEFORDOG Wojciech Gac z siedzibą przy ul. Sowia 7, 43-332 Pisarzowice, NIP: 5471636409, REGON: 070740828.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie esmefordog.pl są przetwarzane w celach realizacji Umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).
 3. Podanie Danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, mimo to niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 6. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: hello@esmefordog.pl

 

§10 Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie internetowym ESMEFORDOG, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu Sklepu na portalach społecznościowych.

§11 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.esmefordog.pl
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia Umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§12 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem sklepu. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) i ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002 nr 144 poz.1204 z późń.zm.).

§13 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

 

Regulamin opinii w sklepie internetowym ESMEFORDOG

 

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl