Regulamin konkursu "Dzień psa"

Regulamin konkursu na Facebooku

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest ESMEFORDOG Wojciech Gac zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Dzień Psa” (zwanego dalej „Konkursem”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook – https://www.facebook.com/esmefordog 
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.07.2023 r. godz. 11:00 do 04.07.2023 r. godz. 23:59. Termin ten nie obejmuje wydania nagród.
 6. Przystąpienie do Konkursu, określone w §3 Regulaminu, jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 7. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród przewidzianych w Konkursie.
 8. Konkurs jest realizowany przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym zastrzeżeniem, że w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

Uczestnicy Konkursu

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:
 1. działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 2. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie Konkursu, pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest zamieszczenie pod postem konkursowym zdjęcia z psem lub psami. Materiał wideo zamiast zdjęcia również będzie brany pod uwagę w konkursie. 
 2. Spośród zgłoszeń zgodnych z Regulaminem konkursowym zostaną wybrani autorzy 3 najciekawszych, najzabawniejszych lub najbardziej kreatywnych komentarzy, którzy otrzymają od Organizatora nagrodę określoną szczegółowo w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. Każda osoba, która opublikuje komentarz, spełniający warunki Konkursu, ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Opublikowanie zgłoszenia realizującego warunki Konkursu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla Organizatora Konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania treści, zdjęcia lub wideo na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 5. Uczestnik oświadcza, że:
 1. opublikowany przez niego materiał (tekst, zdjęcie, zdjęcia lub wideo) nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,
 2. nie przeniósł majątkowych praw autorskich do materiału na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,
 3. posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiału,
 4. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń, 
 5. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie materiałów, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
 1. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie, staje się Uczestnikiem Konkursu.
 2. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń do Konkursu.

 

Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

 

 1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń Jury wybierze 3 najciekawsze, najzabawniejsze lub najbardziej kreatywne zdjęcia realizujące zadanie konkursowe.  
 2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność oraz ciekawy charakter, kreatywność, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Laureat otrzyma nagrodę szczegółowo wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 07.07.2023 r.
 4. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
 5. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu ESMEFORDOG w serwisie Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym w formie imienia i nazwiska nagrodzonego Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. Do 3 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody.

 

Nagrody

 

 1. Nagrodą w Konkursie są bony zakupowe na kwotę 200 zł, 150 zł i 100 zł kolejno za 1., 2. i 3. miejsce. Bony można zrealizować w sklepie www.esmefordog.pl. 
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 3. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 4. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

 

Wydawanie Nagród

 

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do skontaktowania się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej.
 3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail lub prywatnej wiadomości na portalu Facebook wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 ust. 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do § 6 ust. 1, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 4. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania Nagrody.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celach określonych w zdaniu poprzednim. 
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów – do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych. 
 4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, w tym w szczególności uniemożliwia odebranie Nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną reklamację.
 6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie. 
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na profilu @esmefordog przy publikacji wyników Konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych w sposób należyty, odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: info@esmefordog.pl W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs - Dzień Psa”.
 2. Reklamacje przesłane z naruszeniem ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Prawa autorskie

 

 1. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
 2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 4. rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
 5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 8. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
 9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

 

 • 10 

Postanowienia końcowe

 

 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie: https://esmefordog.pl/
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz ustawy o ochronie danych osobowych.Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium